530-936-999 510-838-230
Odszkodowania Konin

W jakim przypadku można starać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy?

W jakim przypadku można starać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy? Na samym początku należy zdefiniować co to właściwie jest wypadek przy pracy i kiedy może występować. Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych
  • podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

W zakresie uprawnienia do świadczeń wynikających z ustawy jest to również wypadek, któremu pracownik uległ:

  • w trakcie podróży służbowej (chyba że pracownik nie wykonywał w tym czasie powierzonych mu zadań)
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe

Za wypadek przy pracy uważa się także nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną zdarzenie, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego podczas świadczenia pracy na innej podstawie niż stosunek pracy.

Istotnym faktem jest to, że wypadek, który powstał w drodze z lub do pracy nie jest kwalifikowany do wypadków w pracy i podlega zupełnie innej procedurze.

Bezpośrednio po zaistnieniu wypadku należy niezwłocznie zgłosić zdarzenie pracodawcy. Zgłoszenia powinien dokonać sam poszkodowany (jeżeli pozwala mu na to stan zdrowia) lub inna osoba, która zdarzenie zauważyła. W przypadku osób świadczących pracę na innej podstawie aniżeli umowa o pracę, o wypadku zawiadamia się odpowiednie osoby reprezentujące podmiot, na rzecz którego świadczyło się pracę.

Do obowiązków pracodawcy w momencie zgłoszenia należy m. in. udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy, zabezpieczenie miejsca wypadku, ustalenie okoliczności oraz przyczyn zdarzenia, sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego lub karty wypadku oraz doręczenie ich poszkodowanemu (w razie wypadku śmiertelnego członkom rodziny poszkodowanego) i właściwej jednostce inspekcji pracy.

Kontakt

Posada
ul. Chełmońskiego 5
62-530 Kazimierz Biskupi

530-936-999,  510-838-230
kontakt@avatar-sa.pl

Napisz do nas:
Rozumiem, że moje dane osobowe zawarte w wiadomości będą przetwarzane przez AVATAR SPÓŁKA AKCYJNA w celu kontaktu ze mną zgodnie z Polityką prywatności