530-936-999 510-838-230
Odszkodowania Konin

Wypadki w rolnictwie

Wypadki w rolnictwie

Każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 hektar i podlegająca opodatkowaniu podatkiem rolnym ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika (ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polski Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych – Dz. U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.).

Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje swoim zakresem oprócz rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne również osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym a także osoby pracujące z rolnikiem w tymże gospodarstwie rolnym.

Z ubezpieczenia OC rolnika pokrywane są szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia a także utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Każdej osobie poszkodowanej w wypadku rolniczym należy się odszkodowanie, na które składają się:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
   
 • zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem - koszty leczenia i rehabilitacji poszkodowanego,
   
 • zwrot utraconych dochodów związanych z niemożnością wykonywania pracy,
   
 • renta na zwiększone potrzeby polegająca na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją,
   
 • zwrot kosztów leczenia i kosztów pogrzebu zmarłego.

W przypadku szkody w mieniu należy się:

 • zwrot kosztów uszkodzonego mienia,
   
 • jeżeli uszkodzone zostało auto – zwrot kosztów pojazdu zastępczego,
   
 • zwrot utraconych dochodów – jeśli uszkodzone lub utracone mienie było narzędziem pracy.
Kontakt

Posada
ul. Chełmońskiego 5
62-530 Kazimierz Biskupi

530-936-999,  510-838-230
kontakt@avatar-sa.pl

Napisz do nas:
Rozumiem, że moje dane osobowe zawarte w wiadomości będą przetwarzane przez AVATAR SPÓŁKA AKCYJNA w celu kontaktu ze mną zgodnie z Polityką prywatności